Eligibility Guidelines

logo decor

For more details, please see here (in Hebrew).

Eligibility Requirements

 אזרחות – אזרח.ית ישראל או תושב.ת קבע בישראל הרשום.ה במרשם האוכלוסין של משרד הפנים

 בעל.ת זכאות לתואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה בארץ ובעולם בממוצע סופי לתואר של 85 ומעלה (עבור תכניות דו חוגיות/מחלקתיות נדרש ממוצע 85 בכל אחת מהתכניות)

מועמדות ומועמדים שבשלב הרישום מצויים בתקופת בחינות סמסטר ב’ תשפ”ג (המהווה הסמסטר האחרון ללימודים) וממתינים לקליטת ציונים וסגירת התואר יוכלו להתמיין כמועמד.ת על תנאי, ובלבד שיעמדו בתנאי לממוצע של 85 ומעלה (בסמסטרים שהשלימו) ושיציגו גיליון ציונים לבוגר.ת ואישור זכאות לתואר עד לתאריך 1.8.2023

 עמידה בקורסי ליבה הנדרשים כדלהלן

תוקף קורסי ליבה יוגבל ל-5 שנים ממועד הלימודים ממוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה בארץ ובעולם

קורסי ליבה שנלמדו במסגרת התואר – 5 שנים מיום זכאות לתואר

​קורסי ליבה שנלמדו בנוסף לתואר בהתאם לתאריך סיום הקורס (מועד הציון)

ציון המינימום הנדרש בכל אחד מקורסי הליבה הינו 70

קורסי ליבה הנדרשים למסלול המתקבלים דרך “מבחן הידע”
(מכלול הקורסים)

  ביוכימיה 4  נק”ז

  ביולוגיה של התא 4 נק”ז

  ביולוגיה מולקולרית, 4 נק”ז

  גנטיקה 3 נק”ז

  מיקרוביולוגיה 4 נק”ז

  פיזיולוגיה 4 נק”ז

  סטטיסטיקה 3 נק”ז

קורסי ליבה הנדרשים למסלול המתקבלים דרך “MCAT”
(מכלול הקורסים):

  שנה ביולוגיה – 8 נק”ז

  שנה פיזיקה או סמסטר פיזיקה וסמסטר מתמטיקה (ניתן להכיר בקורס ביוסטטיסטיקה כקורס במתמטיקה) – 6  נק”ז

  שנתיים כימיה – כולל שנה כימיה אורגנית או ביוכימיה – 16 נק”ז

 יתקבלו ציוני מבחן ידע וציון מבחן אנליטי או MCAT, מהשנתיים האחרונות בלבד (2022, 2023)

 רמת פטור מאנגלית – נדרש רמת פטור באנגלית, אפשרי גם אמי”ר או אמיר”ם. נדרשים בבחינת TOEFL בוגרי תואר ראשון  מחו”ל אשר למדו בשפה שאינה אנגלית. הציון הנדרש הינו 90 לפחות.

 ניתן להירשם ללימודי רפואה לתוכנית הארבע שנתית בעדיפות ראשונה בלבד. במצטבר ניתן להתמיין למסלול זה פעמיים בלבד.

תנאי הקבלה נכונים ליום הפרסום ועשויים להשתנות מעת לעת

לאור האמור, אין לראות במידע משום התחייבות של האוניברסיטה לקבל מועמד זה או אחר​